Zaufaj naszemu doświadczeniu

Regulamin

§ 1 Definicje

 • Serwis– zbiór stron internetowych i oferowanych za ich pośrednictwem e-usług, w postaci dostępnych pod domeną www.naprawauto24.pl
 • Administrator – Dariusz Woźniak naprawauto24 40-144 Katowice ul. Józefowska35b lok. 15 w tym osoby odpowiedzialne za raz
 • E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej, w sposób zautomatyzowany, bez fizycznego udziału człowieka poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w postaci prowadzenia: darmowej oraz odpłatnej bazy warsztatów samochodowych z indywidualnymi kontami dostępu dla Klientów; wyszukiwarki warsztatów samochodowych z bazy Klientów Serwisu; Usługi "Pewny warsztat" weryfikacji warsztatu Klienta
 • Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystające z serwisu zarówno biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość) w ramach Serwisu www.naprawauto24.pl
 • Klient– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta czynnie z Serwisu poprzez utworzenie swego profilu w ramach Serwisu korzystanie z E-usług oferowanych w ramach Serwisu .

§ 2 Zawartość Serwisu

 1. Administrator zapewnia dostęp do następujących e-usług:
  1. Prowadzenie darmowej oraz odpłatnej bazy warsztatów samochodowych z indywidualnymi kontami dostępu dla Klientów;
  2. Wyszukiwarka warsztatów samochodowych z bazy Klientów Serwisu;
  3. Usługa "Pewny warsztat" weryfikacji warsztatu Klienta;
  4. Polecanie warsztatów przez Użytkowników.
 2. Administrator zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny Serwisu.
 3. Administrator może świadczyć e-usługi samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi partnerami – innymi podmiotami oferującymi e-usługi.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z e –usług.

 1. Korzystanie z Serwisu www.naprawauto24.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
 2. Użytkownik i Klient poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu deklarują, że:
  a) będą przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu;
  b) będą korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  c) zgadzają się na przetwarzanie danych przez administratora w zakresie koniecznym do świadczenia e-usług
 3. Klient oświadcza, że dane wskazane przez niego podczas rejestracji w ramach Serwisu są prawdziwe.
 4. Administrator zobowiązany jest do publikacji aktualnego cennika abonamentów do Usług świadczonych przez Serwis. Cennik ten dostępny jest na stronie www.naprawauto24.pl
 5. Serwis jest adresowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w formie warsztatów samochodowych jak również dla podmiotów z branży samochodowej takich jak między innymi; sklepy, myjnie, hurtownie, producenci, niezależnie od formy prawnej, a oferowane na jego stronach usługi są adresowane do przedsiębiorców w zakresie promocji ich warsztatów jak i osób prywatnych/ konsumentów/Użytkowników ale jedynie w zakresie nieodpłatnego korzystania z wyszukiwarki warsztatu samochodowego.

§ 4 Ogólne zasady korzystania z e-usług oferowanych w Serwisie

 1. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie e-usług pod względem technicznym.
 2. Administrator uwzględnia wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonuje w tym zakresie aktualizacji e-usług.
 3. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania e-usług, w tym również e-usług oferowanych przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Klienta z e-usług oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Klient łączy się z Serwisem w celu korzystania z e-usług.
 5. Korzystanie z e-usług wymaga rejestracji w Serwisie i zalogowania się.
 6. Część e-usług ma charakter odpłatny. Korzystanie z nich jest możliwe po zakupie odpowiedniego abonamentu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji oferowanych e-usług jak również do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Administrator zobowiązany jest do publikacji cennika abonamentów dostępu do e-usług w Serwisu. Cennik ten dostępny jest na stronie www.naprawauto24,pl
 9. Korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie oraz z usług oferowanych na stronach Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  - komputer wraz z dostępem do sieci Internet,
  - oprogramowanie do przeglądania stron internetowych – Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej; przeglądarka musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies.

§ 5 Rejestracja i zawarcie umowy z Serwisem

 1. Celem zarejestrowania się jako Klient Serwisu, konieczne jest wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.naprawauto24.pl i wysłanie go poprzez wybór opcji „Rejestruj moje konto i warsztat”.
 2. Klientem może zostać wyłącznie osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w formie warsztatu samochodowego jak również dla podmioty z branży samochodowej takie jak między innymi; sklepy, myjnie, hurtownie, producenci.
 3. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z przyznaniem przez Klienta, że: dane zawarte na formularzu są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; jest on uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; wskazane dane nie naruszają praw osób trzecich; akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. W wypadku cofnięcia zgody na jakikolwiek zapis Regulaminu Klient ma obowiązek usunąć w trybie natychmiastowym swoje konto/profil z Serwisu lub poinformować o braku zgody Administratora na adres poczty elektronicznej e mail wskazany na stronie www.naprawauto24.pl
 5. Klient ma obowiązek dostosowywać dane zawarte w formularzu do zmieniających się okoliczności faktycznych poprzez aktualizację tych danych.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zwarta z chwilą rejestracji konta Klienta na stronie internetowej Serwisu. Przez chwilę rejestracji należy rozumieć wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
 8. Wypowiedzenie umowy, winno zostać sporządzone w formie pisemnej i wysłane na adres administratora Serwisu listem poleconym.
 9. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
 10. W wypadku wypowiedzenia umowy abonament za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 11. Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Klienta po upływie okresu wypowiedzenia. Klient może także samodzielne usunąć swe konto w czasie obowiązywania umowy. Samodzielne usunięcie konta w czasie obowiązywania umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku płacenia świadczeń na rzecz Administratora zgodnie z umową.
 12. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje w drodze usunięcia konta Użytkownika i powiadomienia go o tym fakcie na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym.
 13. Skuteczne zarejestrowanie się w Serwisie automatycznie kreuje konto Użytkownika, do którego ma on dostęp.
 14. W ramach posiadanego konta Klient ma prawo do opisu swego warsztatu w ramach pól do tego przeznaczonych oraz może wykorzystać zdjęcia promujące warsztat w ilości i w ramach parametrów wskazanych na profilu.
 15. Umowa z Serwisem w zakresie świadczenia usług w ramach Serwisu opisanych w § 5 i 6 może być również zawarta w formie pisemnej przez Klienta z przedstawicielem Serwisu.

§ 6 Zasady korzystania z e-usługi weryfikacja warsztatu

 1. Klient posiadający konto w Serwisie może dodatkowo skorzystać z usługi "Pewny warsztat" weryfikacja Warsztatu przez Serwis.
 2. W ramach weryfikacji warsztatu Serwis zapewnia:
  a) Osobisty audyt warsztatu przedstawiciela Serwisu;
  b) Zamieszczenie wyników audytu w ramach Serwisu na profilu Klienta i oznaczenie warsztatu jako „Pewny warsztat”
  c) Zamieszczenie dodatkowego opisu i dodatkowych zdjęć warsztatu na profilu Klienta
 3. Koszt weryfikacji – zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.naprawauto24.pl
 4. Umowa w zakresie weryfikacji warsztatu zostaje zawarta poprzez zaznaczenie w odpowiedniej zakładce profilu Klienta i uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem.
 5. Do umowy w zakresie weryfikacji warsztatu odpowiednie zastosowanie mają § 5 pkt.7, 8, 9,10.

§ 7 Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Serwis udostępnia zaawansowaną wyszukiwarkę warsztatów samochodowych należących do Klientów Serwisu, w oparciu o którą Użytkownicy mogą szukać warsztatów w tym warsztatów zweryfikowanych przez Serwis w pobliżu lokalizacji wskazanej przez Użytkownika.
 2. Użytkownicy mają możliwość polecenia warsztatów Klientów Serwisu oraz wskazania Administratorowi warsztatów nie związanych z Serwisem jako godnych polecenia. Administrator w ramach prowadzonej działalności zwróci się do wskazanych przez Użytkowników warsztatów z ofertą świadczenia usług przez Serwis.
 3. Serwis nie przetwarza danych Użytkowników są one jedynie wykorzystywane do automatyczne wygenerowania maila zwrotnego po czym ulegają usunięciu.

§ 8 Zasady dokonywania płatności w Serwisie

 1. Pełna oferta abonamentów Serwisu: stawki, okres ogłoszona jest w cenniku. Można tam znaleźć wykaz rodzajów abonamentów, zakresy usług, które abonamenty obejmują, a także aktualny cennik abonamentów.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika abonamentów w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania Klientów . E-usługi aktywne w momencie zmiany cennika opłacane są wg cennika obowiązującego w momencie zakupu e-usługi.
 3. Płatności za usługi świadczone przez Serwis są uiszczane w formie przelewu bankowego na rachunek BPH 92 1060 0076 0000 3380 0009 4661 lub za pomocą systemu płatności „Dotpay S.A.”
 4. Dokonanie płatności oznacza akceptację „Regulaminu dokonywania wpłat w Dotpay”.

§ 9 Zablokowanie konta

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta z przyczyn wymienionych poniżej:
  a) Klient wskaże Administratorowi Serwisu nieprawdziwe dane dotyczące warsztatu;
  b) Nieopłacania terminowo abonamentu za świadczone przez Serwis e-usługi;
  c) Rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Zablokowanie konta powoduje, iż konto Klienta będzie nieaktywne tzn. bez możliwości edycji profilu/konta Klienta. Zablokowanie konta nie powoduje jego usunięcia z Serwisu.

§ 10 Partnerzy

 1. W ramach Serwisu udostępnione zostają zakładki – linki do stron podmiotów współpracujących z Serwisem.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez podmioty współpracujące z Serwisem na stronach tychże podmiotów.

§11 Newsletter – prawa i obowiązki stron

 1. Tylko zarejestrowany Użytkownik i Klient może zamówić newsletter Serwisu
 2. Użytkownik i Klient Serwisu może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 3. Administrator ma prawo wysyłania na skrzynkę e-mail Użytkownika i Klienta Serwisu zasubskrybowanych newsletterów.

§ 12 Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika Klienta poprzez zgłoszenie faktu zaistnienia nieprawidłowości na adres e-mail: www.naprawauto24.pl wskazany na stronie lub pisemnie na adres Administratora Serwisu.
 2. Administrator Serwisu podejmie działania mające na celu ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane zgłaszającego (imię nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacji. Brak wskazanych powyżej danych upoważnia Administratora Serwisu do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.
 4. Użytkownik/ Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika i Klienta zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników i Klientów danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkowników i Klientów dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników i Klientów, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Użytkowników i Klientów ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Usługobiorcę jest dobrowolne.
 4. Użytkowników i Klientów ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej.
 5. Polityka prywatności opublikowana na stronie www.naprawauto24.pl

§ 14 Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2014 roku.
 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.naprawauto24.pl pl
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu, przy czym Administrator poinformuje z 14 dniowym wyprzedzeniem o wprowadzeniu zmian do Regulaminu. Do umów zwartych w czasie obowiązywania Regulaminu we wcześniejszej wersji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie zawierania umowy w zakresie e-usługi.

§ 15 Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych rejestrowanych w Serwisu jest firma Dariusz Woźniak naprawauto24 40-144 Katowice ul Józefowska 35b lok. 15 Wszystkie podane przez Użytkownika i Klienta dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym Użytkownikom/Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych.
Rejestrując się w serwisie Użytkownik i Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania wskazany powyżej.

Nie pamiętam hasła :(

Jeżeli nie jesteś właścicielem warsztatu i nie możesz się zalogować, ale znasz warsztat, który chcesz polecić? Zrób to tutaj »